top of page

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

 

      1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz ilgili faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği(KYT)’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olan ilkeler uygulanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için, gereken her türlü kaynak ve desteğin,Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;

Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına; ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine;

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler’in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına; ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunmalarına imkan sağlanmaktadır.

 

 

Denetimden Sorumlu Komite’nin Görevleri:

 

Denetimden Sorumlu Komite’nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;

 

2.Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;

 

3.Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;

 

4.Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;

 

5.Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;

 

6.En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlamak ve alınan kararları yönetim kuruluna sunmak;

 

7.Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması; ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunulduğunun yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi;

 

8.Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görevleri:

 

1.Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak;

 

2.Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri:

 

1.Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;

 

2.Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;

 

3.Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a)Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması; ve (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;

 

4.Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesiyerine olmak üzere; (a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması; ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması.

 

         2-Yatırımcı İlişkileri

 

2/1  Yatırımcı İlişkileri Birimi:

Şirketimiz yatırımcı ilişkileri biriminde "Yasin OĞUZ” (SPL Lisans No:207417-700506) ve Gökhan KILIÇ görev yapmaktadır.

İletişim bilgileri:

E-Posta:Yasin OĞUZ < yasin.oguz@naturelenerji.com.tr> ;

Adres:Kızılırmak Mah. 1450. Sok. ATM Plaza No:1 / 66 B Blok Kat:14  Çukurambar/ANKARA

Tel: 0312 467 18 33 (Pbx)

Fax: 0312 467 61 86

Yatırımcı ilişkileri birimi,dönem içerisinde yatırımcılardan gelen ve şirket için sır olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili bilgileri gerek telefon gerekse e-posta kanalıyla pay sahipleri ile paylaşmıştır.Bu konuda gerekli bilgilendirmeler pay sahiplerine yapılmıştır.

 

2/2   Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Şirketimizin pay sahipleri tarafından,yine şirketimizin pay sahipleri birimince cevaplanması için talep edilen bilgilerin değerlendirilip cevap verilebilmesi için,öncelikle bu bilginin,şirket sırrı olup olmadığı değerlendirilmekte ve eğer şirket sırrı değil isegerekli bilgi verilmektedir.Şirketimiz internet sitesinde “pay sahipliği haklarının” kullanımına engel olacak içerikde bir bilgi bulunmamaktadır.

 

2/3   Genel Kurul Toplantıları:

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.01.2019 Perşembe günü şirket merkezinde yapılmıştır.

Ayrıca 24.04.2019 Çarşamba günüde,yine şirket merkezinde olmak üzere,Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

 

2/4   Oy hakları ve Azlık Hakları:

Şirketimizin  ortaklık yapısı şöyledir;

 

_________________________________________________________________________________

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.   :       A Grubu Nama               100.000.000                  %  24,39

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.   :       B Grubu Hamiline           210.000.000                  % 51,22

Halka açık        :                                              B Grubu Hamiline           100.000.000                  % 24,39

TOPLAM          :                                                                                       410.000.000                   % 100

_________________________________________________________________________________

 

 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için on beş oyu, her bir B Grubu pay için bir oyu vardır.

Şirket sermayesi 30.09.2021 tarihi itibariyle; 410.000.000 TL olup, 100.000.000 TL nominal değerli paylar A grubu, 310.000.000 TL nominal değerli paylar B grubu’ dur.

 

2/5   Kar Payı Hakkı:

 

Şirketimiz hisse grupları (A ve B) şirket karından eşit oranda faydalanmaktadırlar.Bu konuda herhangi bir hisse grubuna ayrıcalık ve imtiyaz verilmemiştir.

 

2/6   Payların Devri:

 

Şirketimiz esas sözleşmesinde şirket (B) Grubu paylarının devrine engel olacak herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte,(A) Grubu paylara ilişkin şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinde; “Şirket yönetim kurulu (A) grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu 493.maddede tanımlanan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir” ibaresi bulunmaktadır.

bottom of page