top of page

Sürdürebilirlik Komitesi

Margün Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi’nin, sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, ilgili organizasyonel ve finansal planlamanın yapılması, sürdürülebilirlik performansının takip edilmesi ve denetlenmesi, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu’na raporlamak üzere 27.03.2020 tarihinde 8 Numaralı Yönetim Kurulu Kararımıza göre Sürdürülebilirlik Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Şirketimiz sürdürülebilirlik çalışmalarının İnsan Kaynakları yönetimi perspektifinden desteklenmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında katılımcı ve kapsayıcı şekilde yönetilebilmesini hedeflemektedir.

Komitenin Görevleri Ve Sorumlulukları

 

  • Komite, Şirket’te Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.

 

  • ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulaması bakımından, Şirket içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlar, bu politikaları Yönetim Kurulu’na sunar ve kamuya açıklar.

 

  • Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerinin dikkate alınarak yürütülmesini sağlar.

gjghjghj.png
bottom of page